Сайт кафедри географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Освітня програма бакалаврату 014.07 «Середня освіта (Географія)» 

Мета освітньої програми 

Основною метою ОП є підготовка висококваліфікованих вчителів географії зі сформованими загальними та фаховими компетентностями для роботи в освітній сфері в галузі сучасної географічної освіти, які здатні до самостійної професійної діяльності в закладах загальної середньої освіти.

При розробці ОП враховані вимоги Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23 грудня 2020 р. № 2736-20.

Особливості програми

Підготовка фахівців орієнтована на актуальні напрями географічної освіти із урахуванням сучасних географічних досліджень й застосування цих знань у закладах, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти. 

Структура програми передбачає інтегративне та інтерактивне навчання, ґрунтується на комплексному підході до формування компетентностей, необхідних для ефективної діяльності вчителя географії у закладах, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

ОП базується на залученні різних категорій викладачів: провідних професорів в галузі педагогіки та методики навчання географії та фахівців-практиків, які мають особистий успішний освітянський досвід роботи у ах середньої освіти.

 

Особлива увага у програмі приділена навчальним і виробничим практикам на 1-4 курсах (загальногеографічна,  географічна: професійно орієнтована, виховна, педагогічна) Крім того, важливе місце в ОП відведено опануванню сучасних інформаційних технологій та їх застосуванню у професійній географічній і освітянській діяльності, а також розвитку надпрофесійних навичок особистості (softskills).

Освітня кваліфікація

Бакалавр з середньої освіти (географія)

Зміст освітньої програми (що вивчається)

ОП «Середня освіта (Географія)» – це баланс та тісна взаємодія класичних географічних дисциплін, дисциплін педагогічного спрямування та новітніх інформаційно-комунікаційних дисциплін. 

 

Класичні географічні дисципліни формують загальну теоретичну базу фахівця з географії, знайомлять із природними та суспільними умовами та ресурсами Україні та світу, що має важливе значення у тому числі для здійснення освітніх послуг.  До них належать:

 • Історія географічної науки
 • Метеорологія, кліматологія та загальна гідрологія
 • Орієнтування на місцевості та способи зображення Землі
 • Картографія
 • Ландшафтознавство з основами біогеографії та  географії ґрунтів
 • Основи суспільної та соціальної географії
 • Фізична географія світу
 • Географія населення та розселення
 • Регіональна географія з основами географії  світового господарства

Педагогічні дисципліни формують уявлення про сучасний стан та перспективи освітянської сфери світу та України, забезпечують формування професійних педагогічних компетентностей:

 • Психологія 
 • Педагогіка
 • Основи інклюзивної освіти
 • Методика виховної роботи в сучасній школі
 • Основи педагогічної майстерності
 • Методика розв’язування географічних задач
 • Методика викладання географії в закладах ЗСО
 • Основи педагогічних досліджень

 Інформаційно-комунікаційні дисципліни охоплюють широкий спектр теоретичних понять, програм та технологій від електронних таблиць і баз даних до графічних і відеоредакторів. Результатом такого навчання є знання сучасних джерел, програм та методів обробки географічної та педагогічної інформації, на основі яких формуються вміння забезпечувати сучасне інтерактивне навчання в дистанційному та змішаному форматі – відеоролики, картографічні анімації, власні сайти, веб-карти, тривимірні моделі місцевості, інфографіку, а також вміння формувати та просувати власні педагогічні напрацювання на якісно вищому рівні.

 • Математичні методи та інформаційні технології в географії 
 • Географічне моделювання та просторовий аналіз
 • Інформаційні технології викладання географії

Дисципліни загальної підготовки спрямовані в основному на формування тих надпрофесійних навичок (softskills), які не охоплені фаховими дисциплінами. Це іноземна мова (вивчається протягом року до рівня B2 із можливістю продовжити навчання до рівня C1-C2 на вибірковому курсі), історія та культура України, філософія, реалізація прав, свобод і обов’язків громадянина України, фізика з основами геофізики, хімія з основами геохімії, безпека життєдіяльності та цивільний захист.

ДЕ ТА КИМ МОЖНА БУДЕ ПРАЦЮВАТИ?

Випускники кафедри географії можуть працювати у галузі освіти на таких первинних посадах за професіями: 

 • Вчителі закладів загальної середньої освіти та спеціалізованої освіти 
 • Викладачі закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вчителі закладів загальної середньої освіти
 • Методист закладу позашкільної освіти
 • Інші професіонали в галузі освіти та навчання

Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)