Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

 Аспірантура
 
            Підготовка докторів філософії на геолого-географічному факультеті здійснюється за спеціальністю «Науки про Землю», пройшли ліцензування такі спеціалізації: «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», «Географічна картографія», «Інженерна геологія», «Гідрогеологія», «Палеонтологія і стратиграфія», «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія».
     Вступ до аспірантури, навчання та захист дисертаційної роботи відбуваються відповідно до Закону України про вищу освіту та Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ).
   Деякі важливі витяги з названих документів доцільно навести нижче.
 
     «Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
-----------------------------------
     Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти.

     Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

     Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

    Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

     Наукові установи можуть здійснювати підготовку докторів філософії за власною освітньо-науковою програмою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню діяльність. Наукові установи можуть також здійснювати підготовку докторів філософії за освітньо-науковою програмою, узгодженою з вищим навчальним закладом. У такому разі наукова складова такої програми здійснюється у науковій установі, а освітня складова - у вищому навчальному закладі. ------------------------------------

     Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюється постійно діючою або разовою спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу чи наукової установи, акредитованою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої вченої ради.

-----------------------------------------

     Особи, які захищають дисертації дочасно, матимуть від цього фінансову вигоду (виплату решти стипендії, призначеної на повний строк навчання у формі разової премії або доплати до зарплати в разі прийняття на роботу у ВНЗ або наукову установу). Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантури (в межах 4-х років).

-----------------------------------------

    Вступ в аспірантуру регулюється Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів (документ, який щороку затверджується МОН України) і Правилами прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) – документом, який розробляється на базі Умов прийому та затверджуватиметься Вченою радою ВНЗ.

---------------------------------------------

     Аспірантура може бути очною або денною, або вечірньою, або заочною. Але для заочної аспірантури, відповідно до пункту 31 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, не передбачено державного замовлення.

     Починаючи з 2016 р. навчання в аспірантурі є обов'язковим для всіх, хто готує дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії, за винятком осіб, які займаються науковою роботою у ВНЗ або в науковій установі.

----------------------------------------------------

     Освітньо-наукова (аспірантська) програма складається з освітньої та наукової складових. Наукова складова включає, зокрема, підготовку і захист дисертації, а також виконання інших вимог (наприклад публікацію статей), визначених у Порядку присудження наукових ступенів (чинний документ, затверджений МОН України; в майбутньому цей Порядок має затверджувати НАЗЯВО). Освітня складова освітньо-наукової програми складається з 30-60 кредитів ЄКТС і підлягає ліцензуванню та акредитації.  

  

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)