Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

Безуглий Віталій Вікторович 

 

 

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент кафедри географії.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профілі у наукометричних базах

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-6454-3635
Scopus  
Web of Science https://publons.com/researcher/D-1200-2016/ 
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Vitalii_Bezuhlyi   
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=kyJg9ZcAAAAJ

 

 


 
 
                   Безуглий Віталій Вікторович народився у м. Дніпропетровськ (Україна) у 1972 р.
    У 1990-1995 роках вчився на денному відділенні спеціальності «Географія» геолого-географічного факультету Дніпропетровського державного університету. Закінчив університет із відзнакою. У 1995 році був прийнятий на посаду асистента кафедри фізичної та економічної географії Дніпропетровського університету, з 01.09.2000 – старший викладач, а з 2003 р. – доцент цієї кафедри.
     У грудні 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Методика навчання фізичної географії України засобами комп`ютерних технологій” (13.00.02 – теорія та методика навчання географії).
      Із вересня 2000 р. виконував обов`язки заступника декана з виховної роботи, а з 2015-2018 рр. – заступника декана з навчальної роботи геолого-географічного факультету ДНУ ім Олеся Гончара. Із лютого 2020 р. – заступник декана з навчальної роботи історичного факультету ДНУ ім Олеся Гончара. Заступник голови вченої ради історичного факультету ДНУ, голова бюро із забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності історичного факультету.
    Член журі обласних олімпіад учнів з географії, турнірів юних географів-краєзнавців, експерт з географії Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. Є автором понад 130 наукових публікацій, з яких 4 підручники з грифом МОН України, 8 навчальних посібників із грифом МОН України.
 
 
Наукові інтереси

Країнознавство, регіональна економічна і соціальна географія, проблеми світового господарства, соціальна географія України, регіональний туризм, рекреація Європи та України.

  

Дисципліни, що викладає

Географія світового господарства

Основи суспільної та соціальної географії

Економічна й соціальна географія України

Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Географія населення і розселення

Політична географія

Сучасна географічна освіта в світі

 

 Основні публікації

 

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 

1. Безуглий В.В., Костащук І.І., Яворська В.В. Географія всесвітньої спадщини (туристичні атракції). Дніпро: ЛІРА, 2021. – 528 с.

2. Безуглий В.В., Костащук І.І. Географія: комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Київ: Генеза, 2020. - 304 с.

3. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія (рівень стандарту): підручник для для 10 кл. закл. заг. серед. освіти. – К.: Генеза, 2018. – 192 с.: іл.

4. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія (профільний рівень): підручник для для 10 кл. закл. заг. серед. освіти. – К.: Генеза, 2018. – 288 с.: іл.

5. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Географія (рівень стандарту): підручник для для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. – К.: Генеза, 2019. – 176 с.: іл.

6. Безуглий В.В., Костащук І.І. Географія: довідник для підготовки до ЗНО: повний шкільний курс. К.: Генеза, 2013. – 448 с.

7. Безуглий В.В., Доценко Л.В. Біогеографія. Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014. – 376 с.

8. Паламарчук Л.Б., Гільберг Т.Г., Безуглий В.В. Географія: підруч. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл.: профіл. рівень. К.: Генеза, 2010. – 304 с.

9. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. К.: Видавничий центр “Академія”, 2007. – 688 с.

10. Безуглий В.В., Дук Н.М. Географія. Тести. 6–10 класи. К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 448 с.

11. Безуглий В.В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн. К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – 704 с.

 

Cтатті:

1. Безуглий В.В., Лисичарова Г.О. Особливості формування картографічної компетентності в учнів 10-х класів засобами аідручника географії // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. № 2 (22)/ - C. С.85-94

2. Безуглий В.В., Бойко З.В., Горожанкіна Н.О. Геопросторова оцінка торговельно-економічного співробітництва України з країнами Європи // «Часопис соціально-економічної географії». Випуск 29. Харків: Харківський нац. ун-тет ім В.Н.Каразіна. – 2020. - С. 38-49

3. Безуглий В.В., Бойко З.В. Сучасний стан розвитку туристичної сфери Індії // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол. С.П.Запотоцький. – К.: Альфа-ПІК, 2019. – Вип. 53. -  С.61-68.

4. Безуглий В., Овчаренко Л. Географічні особливості розвитку подієвого туризму в Україні (на прикладі фестивалів)  // Туризм, географія, краєзнавство: акту­альні проблеми тео­рії і практики: Ма­те­ріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Тер­нопіль, 16-17 травня 2019 р.). – Терно­піль: Редакційно-ви­давничий відділ Тернопільського на­ціо­нального педаго­гічного університету імені Володимира Гнатюка, 2019. - С. 108-112

5.V.V. Bezugly, Z.V. Boyko, О.V. Tsvietaieva Demographic transformation in the agglomerations of the Dnipropetrovsk region //Journal of Geology, Geography and Geoecology, 28 (1). Dnipro, 2019. -  P. 3-10

6.Безуглий В., Дорошенко М.Геопросторові особливості готельних ланцюгів Європи та України// Вісник Одеського національного універси­тету. Серія Географічні та геологічні науки. Том 23, випуск 1 (32) Одеса, 2018. - С.107-118

7. Безуглий В. Історико-культурна спадщина як важлива атракція країн Скандинавії // Науковий вісник Херсонського державного універси­тету. Серія Географічні науки. Випуск 6. Херсон, 2017. - С.173-179

8. Безуглий В.В. Туризм як галузь економіки  країн Євросоюзу // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол. О.О. Любіцева. – К.: Альфа-ПІК, 2016. – Вип. 37. - С.16-25

 

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах

1. XII Дніпропет­ров­сь­ка обласна історико-краєзнавча кон­фе­рен­ція «Історія Дніп­ровського  Надпо­ріж­жя» (Дніпро, 09.11-12.11.2021) (Сертификат, обсяг – 21 год. – 0,7 кредитів ЄКТС)

2. Міжна­род­на науково-прак­тична конфе­рен­ція «Географія, кар­тог­ра­фія, географічна освіта: історія, мето­до­логія, практика» (м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р.).

3. VIII Всеукраїнс. науково-прак­тична конференція «Регіональні проб­ле­ми України: геогра­фіч­ний аналіз та по­шук шляхів вирі­шен­ня: (з міжн. участю)» (м. Херсон,  3-4 жов­тня 2019 р.).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2019: стратегія оптимального розвитку» (м. Харків, 16 – 17 жовтня 2019 р.).

5. Міжнародна науково-практична конференція «Туризм, географія, краєзнавство: акту­альні проблеми тео­рії і практики» (м. Тер­нопіль, 16-17 травня 2019 р.).

6. Міжнародна науково-прак­тич­на конференція «Регіон – 2018: стра­те­гія оптимального розвитку» (м. Харків, 8 – 9 листопада 2018 р.).

7. VII міжнародна науково-прак­тична конференція «Регіональні проб­ле­ми України: геогра­фіч­ний аналіз та по­шук шляхів вирі­шен­ня» (м. Херсон,  5-6 жов­тня 2017 р.).

8. Міжнародна науково-практична конференція Тернопільського нац. пед. ун-ту «Географія, Екологія, Туризм: теорія, мето­дологія, практика» (21-23 травня 2015).

9.  Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та го­тельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м.Черкаси, 26-27 бе­резня 2015).

 

 

Нагороди

·          Грамота Ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (2021)

·          Диплом лауреата II премії конкурсу «Краще видання року» за працю «Географія всесвітньої спадщини (туристичні атракції)» у номінації «Навчальні посібники» (2021)

·          Диплом лауреата II премії конкурсу «Краще видання року» за працю «Географія (профільний рівень): підручник для для 10 кл. закл. заг. серед. освіти» у номінації «Підручники» (2020) 

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2023. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)