Сайт кафедри географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

На сторінці відображено звіт за 2020/2021 н.р.

Архів звітів можна переглянути за посиланням

ЗВІТ КАФЕДРИ ______________географії_______________   за 2020/2021 навчальний рік  

1.                ОСВІТНЯ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Кафедра географії забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальностями і освітніми програмами 106 Географія (ОП «Географія рекреації і туризму»), 014.07 Середня освіта (Географія) (ОП «Середня освіта (Географія)» та другим (магістерським) рівнем – 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 242 Туризм. Кафедра є випусковою для двох ОП бакалаврів та трьох ОП магістрів. На 1.06.2021 спеціальностях кафедри географії навчалося 65 студентів денної форми навчання.  

Таблиця 1.1

№ з/п Повна назва кафедри Завідувач кафедри (вчене звання, науковий ступінь) Освітні рівні   Перелік спеціальностей (спеціалізацій), освітніх програм, за якими кафедра є випусковою
1 2 3 4 5
1 Географії Д.пед.н., проф. Зеленська Л.І. Перший (бакалаврський),     другий (магістерський) 106 Географія (ОП «Географія рекреації та туризму») 014.07 Середня освіта (Географія) (ОП «Середня освіта (Географія)»)   106 Географія (ОП «Географія») 014.07 Середня освіта (Географія) (ОП «Середня освіта (Географія)») 242 Туризм (ОП «Туризм»)

   

1.1.          Акредитація

  Таблиця 1.2 Результати акредитації

кафедра рівень освітня програма спеціальність гарант ОП результат (акредитація, умовна акредитація, не акредитовано)
1 2 3 4 5 6
географії другий (магістерський) 014.07 «Середня освіта (Географія)» 014 Середня освіта доц. Лисичарова Г.О. акредитація

  У 2019/2020 н. р. акредитовано освітню програму 106 Географія другого (магістерського) рівня підготовки. В 2020/2021 н. р. здійснено наступні заходи по усуненню зауважень щодо удосконалення структури освітніх компонентів:

 • для набору на 2020-2021 н.р. з ОП виведено ОК «Безпека життєдіяльності», введено освітні компоненти, які більш спрямовані на формування практичних професійних компетентностей, які б сприяли майбутнім фахівцям вирішувати конкретні прикладні завдання і проблеми у галузі конструктивної географії, регіонального розвитку, управління містобудівельними процесами («Урбаністика та регіональні студії», «Транскордонне екологічне співробітництво», «Територіальне управління»);
 • передбачено мовну підготовку (іноземна мова) здобувачів вищої освіти;
 • суттєво оновлено перелік вибіркових дисциплін факультетського та університетського каталогів.

   

1.2.          Відкриття та оновлення освітніх програм

  В 2020/2021 н.р. не були запроваджені нові освітні програми. За двома спеціальностями затверджено нові редакції освітніх програм.  

Таблиця 1.3 Оновлення освітніх програм  

Кафедра Спеціальність Рівень вищої освіти Назва освітньої програми
1 2 3 4
географії 014.07 Середня освіта (Географія) перший (бакалаврський) Середня освіта (Географія)
географії 106 Географія перший (бакалаврський) Географія рекреації та туризму

  Робота зі стейкхолдерами (зовнішніми) за освітньою програмою 014.07 Середня освіта (Географія):

 • Тягло Н.В., керівник Малої Академії Наук, Департамент освіти, Дніпропетровської обласної ради. Укладено угоду про науково-методичне співробітництво між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Комунальним позашкільним навчальним закладом «Мала академія наук учнівської молоді» ДОР, термін дії якої до 31.12.2023 р.;
 • Соколова Е. Т., старший викладач кафедри природничо-математичної освіти КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР. Внесено пропозиції про сумісні освітянські заходи на 2020/2021 н.р.;
 • Григор’єв С. Б. – директор КЗО «Дніпровського ліцею інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» ДМР. Укладено угоду про науково-методичне співробітництво між Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара та Комунальним закладом освіти «Дніпровським ліцеєм інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» ДМР, термін дії якої до 31.12.2025 р..

  Робота зі стейкхолдерами (внутрішніми) за освітньою програмою 014.07 Середня освіта (Географія):

 1. Ківшина Т.М., ДНУ, 4 курс, 1 рівень, 014.07 Середня освіта (Географія), ОП «Середня освіта (Географія)».
 2. Магда П. Д., ДНУ, 3 курс, 1 рівень, 014.07 Середня освіта (Географія), ОП «Середня освіта (Географія)»
 3. Стасовська В. В. ДНУ, 2 курс, 1 рівень, 014.07 Середня освіта (Географія), ОП «Середня освіта (Географія)».

Студенти висловилися про підвищення якості освітнього процесу. Робота зі стейкхолдерами (зовнішніми) за освітньою програмою 106 «Географія рекреації та туризму»:

 1. Воронцова А.М. – директор туристичного агентства «Бонжур Вояж», внесено пропозиції щодо удосконалення змістовної частини виробничої практики студентів на 3 курсі.

Робота зі стейкхолдерами (внутрішніми) за освітньою програмою 014.07 Середня освіта (Географія):

 1. Губочкіна А.С., III курс, спеціальність 106 Географія, ОП «Географія рекреації та туризму»
 2. Флягіна А.В., II курс, спеціальність 106 Географія, ОП «Географія рекреації та туризму»

Студенти висловилися про підвищення якості освітнього процесу.    

1.3.          Підвищення якості методичного забезпечення освітнього процесу

Усі навчальні дисципліни забезпечені навчальною та довідковою літературою, однак у більшості випадків вона застаріла, їй вже більше 5 років випуску. Тому на кафедрі розроблений перспективний план випуску навчально-методичної літератури, особливо до написання курсових і кваліфікаційних робіт, складання атестації, проходження практики до грудня 2021 року. У 2020-21 н.р. доц. В.В. Безуглий видав 1 навчальний посібник (32 др. арк.) і 3 навчально-методичні розробки з викладаємих їм навчальних дисциплін:

 1. Безуглий В.В. Практикум з географії світового господарства. Дніпро: ЛІРА, 2021. - 56 с.
 2. Безуглий В.В. Практикум з основ суспільної та соціальної географії. Дніпро: ЛІРА, 2021. - 40 с.
 3. Безуглий В.В. Практикум з економічної та соціальної географії України. Дніпро: ЛІРА, 2021. - 44 с.

Таблиця 1.4 Розробка навчально-методичних матеріалів за новими освітніми програмами

Кафедра Спеціальність (спеціалізація) Назва освітньої програми Кількість навчально-методичних розробок
робочих програм інших методичних матеріалів
1 2 3 4 5
географії 106 Географія Географія рекреації та туризиу   3
014.07 Середня  освіта (Географія) Середня  освіта (Географія)   3

  Таблиця 1.5 Підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, видані у 2020/2021 н. р.

  Кафедра Кількість підручників Кількість навчальних посібників Кількість інших навчально-методичних матеріалів
1 2 3 4 5
1 географії 0 1 3

  На кафедрі вже другий рік поспіль при підготовці фахівців активно впроваджуються новітні форми навчання. Всі викладачи кафедри у 2020-21 н.р. працювали в режимі онлайн з використанням Офіс 365. Всі види навчальних занять, у тому числі навчальні й виробничи практики, атестація, заліки та екзамени проводилися в дистанційному режимі. Тому така форма навчання вимушила запровадити нові форми, методи та технології організації навчання з метою забезпечення належного рівня викладання матеріалу та знань студентів. Це передусім: колоквіуми, електронні тестові завдання, рольові ігри, відео-семінари тощо. Більшість викладачів кафедри застосовують наочні ком’ютерні презентації під час своїх лекцій, застосовують інтерактивні відео матеріали (наприклад, при викладанні дисциплін: «Геоінформаційні системи», «Ландшафтознавство», «Картографія», «Географія всесвітньої спадщини», «Географія індустрії туризму» тощо). Розроблена викладачами кафедри навчальна та навчально-методична література наявна у репозиторію ДНУ   Таблиця 1.6 Розміщення навчально-методичних матеріалів на сайті університету або факультету/центру 2020/2021 н. р.

 

Факультет/центр.кафедра (адреса сайту) Усього Підручники Навчальні посібники Навчальні програми та навчально-методичні комплекси Інші навчально-методичні матеріали
2019-2020 6 0 0 6 0
2020-2021 2 0 0 2 0

 

На кафедрі наявні ліцензійні програми: ГІС-карта 2008 «Панорама», мультимедійний  проектор та 7 комп’ютерів. Комп’ютерні демонстрації, інтерактивні інструкції до практичних занять та лабораторних робіт, тести застосовуються при викладанні всіх дисциплін. До навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблені електронні версії конспектів лекцій, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій. Студенти денної та заочної форм навчання в приміщенні лабораторії картографії та топографії мають можливість готуватися до написання курсових та кваліфікаційних робіт, створені благоприємні умови для науково-пошукової роботи студентів.

Таблиця 1.7

№ з/п Показник 2020-2021 навчальний рік
1 2 3
2. Кількість навчальних приміщень (всього) 2
із них: - оснащених мультимедійним обладнанням 1
- комп'ютерних лабораторій (кабінетів)  
- інших лабораторій 1

   

1.4.          Організація та забезпечення освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій

Кафедра активно використовувала MS Office як для внутрішнього документообігу, так і для комунікації зі студентами задовго до карантину – з 2014 р. (прийом звітів з практичних робіт, розміщення матеріалів для самостійної роботи, методичних вказівок до виконання практичних робіт тощовиконувалось через SharePoint). Саме на базі простору кафедри розгорнуто дистанційне навчання на всьому історичному факультеті в умовах карантину 2020-21 рр. До здійснення освітнього процесу із застосуванням дистанційних технологій у 2020-21 н.р. кафедра була повністю готова. Першокурсники отримали облікові записи заздалегідь і для них було проведено тренування. Викладачі оновили НМКД, адаптувавши їх до дистанційного навчання. Зокрема створено десятки мультимедійних презентацій, тестів у MSForms та ін. Відповідно до розкладу та графіку освітнього процесу у системі MS Office було проведено всі навчальні заняття, поточні консультації, проведено екзаменаційну сесію, навчальні практики, відбувалось керівництво та проведено захисти дипломних та курсових робіт. Високий рівень організації захисту дипломних робіт відзначено в висновках ЕК.  

1.5.          Використання державної мови в освітньому процесі

Мовою викладання всіх дисциплін є державна мова. Кваліфікаційні роботи, практичні завдання виконуються та захищаються українською мовою Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою українською мовою у бібліотеці університету становить 84% від загальної кількості літератури за переліком найменувань. Частка наявної рекомендованої літератури українською мовою з основного ресурсу робочих програм окремих дисциплін сягає 100%, з допоміжного — 80%, інформаційного — 85%. Забезпечення фаховими періодичними виданнями українською мовою за кожною спеціальністю становить 100%.  

1.6.          Викладання навчальних дисциплін іноземними мовами.

На кафедрі відутні дисципліни, що викладаються іноземними мовами.  

1.7.          Якість підготовки фахівців

Аналіз підсумків екзаменаційної сесії свідчить, що літня сесія пройшла згідно з графіком навчального процесу, організовано із використанням дистанційних технологій (Офісу 365). Питання підготовки та проведення літньої сесії регулярно обговорювалися на засіданнях кафедри географії, кураторами груп проводилася індивідуальна профілактична робота зі студентами, які мали заборгованості по виконанню практичних завдань, проводилися бесіди із батьками таких студентів. Протягом семестру в дистанційному режимі здійснювався поточний контроль знань студентів, контроль відвідування ними занять за допомогою додатку Microsoft Teames виконувався викладачами, завідувачем кафедри та представниками деканату. За результатами літньої сесії середні показники успішності студентів  кафедри географії склали:  абсолютна успішність – 65,8 %,  якість успішності – 57,4%. Найвищі показники успішності (100 %) показали студенти 4 курсу спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія), 3 курсу (106 Географія) та 2 курсу (014.07 Середня освіта (Географія)). Найгірші результати (62 % успішності) мають студенти 1 курсу (Холодовський Ярослав, Ламенік-Ломська Дарина, Всцекліце Ірина, Шолудько Єлізавета) та 2 курсу (Середін Ігор). За результатами літньої сесії відзначені такі недоліки: - традиційно найбільш складним є стан із засвоєнням дисциплін, що викладаються на 1 курсі; це пов’язано із слабкою довузівською підготовкою студентів, недобросовісним ставленням до навчання, низькою мотивацією окремих студентів до навчання; - на старших курсах занепокоєння викликає: ситуація з виконанням курсової роботи (на 3 курсі 40% студентів групи ІС-18-1 не надали до захисту курсові проекти), недисципліновані студенти мають значну кількість пропущених протягом семестру занять без поважних причин. Із студентами, які показали низькі результати навчання проводилися неожнаразові профілактичні бесіди кураторами та завідувачем кафедри.  

1.8.          Практична підготовка студентів

Професійно-практична підготовка здобувачів географічної освіти в установах, підприємствах є невід’ємною складовою процесу навчання та здійснюється з метою формування професійних компетенції щодо закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття та вдосконалення професійних навичок і вмінь, мотивації до подальшої професійної діяльності. Здобувачі проходять на підставі навчальних планів та укладених договорів університету з провідними установами, організаціями, підприємствами, які використовуються як бази практики. Це – загальноосвітні школи, ліцеї, установи рекреаційного (туристичні агенції) та соціально-культурного (музеї) спрямування, Довгострокові угоди укладені із В КЗО «Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара» ДМР та КЗ «Мала академія наук України» ДОР.   Таблиця 1.11 Укладання та використання довгострокових угод

 

Спеціальність 2020/2021 Загальна кількість довгострокових угод станом на кінець навчального року Кількість використаних довгострокових угод протягом навчального року
Кількість укладених довгострокових угод Кількість студентів, які проходили практику за довгостроковими угодами
1 2 3 4 5
         
014.07 Середня освіта (Географія) 2 6 4 2

 

Проходили виробничу практику за першим (бакалаврським) рівнем 13 студентів, із них на підприємствах, установах рекреаційного спрямування 5 осіб, закладах освіти – 8 осіб; проходили навчальну практику за першим (бакалаврським) рівнем 39 студентів, із них на базі ДНУ 39 осіб; проходили практику за другим (магістерським) рівнем 8 студентів, із них на підприємствах та установах рекреаційного спрямування 3 особи, в освітніх закладах 3 особи,   закладах культури музей) 2 осіб.

 

1.9.          Випуск здобувачів вищої освіти

Теми кваліфікаційних (дипломних) робіт цілком відповідають спеціалізації, за якою навчалися здобувачі освіти. За тематикою дипломних робіт випускників, які здобули ступінь бакалавра, переважають роботи за напрямом «Середня освіта» на підґрунті суспільно-географічних досліджень. Тематика робіт магістерського рівня переважно суспільно-географічного спрямування. Роботи виконані з використанням як традиційних, так і новітніх методів досліджень. Під час підготовки та захисту дипломних робіт студенти продемонстрували достатні та високі показники якості теоретичної підготовки, уміння застосовувати на практиці отримані знання, використовувати комп’ютерну техніку та сучасні інформаційно-комунікаційні технології на всіх етапах проведення досліджень та під час захисту кваліфікаційних робіт як в режимі онлайн (в університетській системі Microsoft Teams), так і очно. Картографічні матеріали виконані з використанням комп’ютерних засобів та графічних редакторів. Доповіді супроводжувалися мультимедійними презентаціями. За результатами захистів кваліфікаційних робіт магістерського рівня двом студенткам (Касьян О.С. та Болдирєвій Д.О.), що продемонстрували високий рівень виконання та захисту робіт, надано рекомендації для вступу до аспірантури.  Кваліфікаційні роботи трьох студентів (Руденко А.В., Сидоренко С.В. та Шишкової Ю.С.) рекомендовано до впровадження. В якості зауваження головою комісії відзначено досить короткий термін педагогічної практики, а відтак і недостатній час для ґрунтовного виконання педагогічного експерименту, передбаченого освітньою програмою «Середня освіта (Географія)». У зв’язку з цим рекомендується збільшити тривалість педагогічної практики та вважати обов’язковою умовою при проведенні її підсумків розглядати результати проведення педагогічного експерименту за тематикою дослідження дипломної роботи

Таблиця 1.13

 1. Випуск здобувачів вищої освіти
№ з/п Показник Коди спеціальностей Усього
014.07 106 242      
1. Кількість випускників (всього), які здобули ступінь вищої освіти (ОР)              
• бакалавра 5           5
• магістра 13 1 3       17
2. Кількість випускників, що отримали диплом з відзнакою (всього)              
• бакалаврів 1           1
• магістрів 3           3

Таблиця 1.14

 1. Випуск здобувачів вищої освіти, які були поновлені та відраховані із видачою диплома за напрямами підготовки (спеціальностями)
№ з/п Показник Коди напрямів підготовки (спеціальностей) Усього
014.07 106        
1. Кількість випускників (всього), які здобули ступінь вищої освіти (ОР)              
• бакалавра              
• магістра 1 2         3

 

 

2.                ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  У звітному році кафедрою здійснено суттєве оновлення змісту окремих освітніх компонент із метою формування у здобувачів вміння на основі теоретичних знань створювати сучасні конкурентоздатні продукти. Зокрема кафедрою розроблено та впроваджено у практичну підготовку студентів нову методику створення віртуальних турів. У ній поєднані такі інструменти як мобільний застосунок GoogleStreetView, редактор віртуальний турів MarzipanoTool, плагін для пакетного геокодування ImportPhotos (для QGIS), та картографічну бібліотеку Leaflet. У результаті продукт має усі функції, доступні через сервіс GoogleStreetView, однак базується лише на програмних продуктах із відкритим кодом і може реалізовуватись на сайті замовника без використання програмних продуктів Google. На відміну від GoogleStreetView, розроблений тип продукту добре підходить для візуалізації не тільки для лінійних і точкових об’єктів, але і полігональних, а також конкретних маршрутів, які, хоч і можуть мати певні перетини (частково засновані на одних і тих же сферичних панорамних фото), є цілком окремими об’єктами і не містять зайвої інформації. Такж на кафедрі розроблено методики створення картографічних продуктів нового типу – подієвих нерівноінтервальних анімацій на основі даних про стан політико-територіальних систем у різні періоди часу та динамічних картограм і картодіаграм на основі синхронних наборів різночасових даних. Ця методика  у 2020-21 н.р. Була впроваджена у навчальний процес.  

3.                НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2020-21 навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри самостійно та у співавторстві зі студентами підготовлено 38 наукових публікацій, а саме: 1 розділ у колективній монографії, 2 статті опубліковано у виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science Core Collection, 2 статті – у фахових виданнях категорії Б, 6 статей і тез – у матеріалах міжнародних конференцій, 15 – у матеріалах та збірках тез всеукраїнських наукових конференцій, 1 стаття – в енциклопедійному виданні. За наукового керівництва викладачів кафедри підготовлено і опубліковано 12 статей та тез студентів, 8 з яких – у співавторстві з науковими керівниками. Протягом навчального року всі науково-педагогічні працівники кафедри продовжували роботу за науково-дослідною темою «Трансформація географічного середовища регіону в умовах євроінтеграції (на прикладі Дніпропетровської області)», № держреєстрації 0119U100907, що виконуються в межах основного робочого часу. Результати роботи над темою за період 2020-2021 н.р. висвітлені у 27 публікаціях, з яких – одна є розділом монографії, і дві статті у фахових виданнях.  

4.                МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  У 2020 р. за результатами попереднього відбору міжнародною координаційною радою (Гельсінський та Упсальський університети) схвалено пропозицію до участі у Міжнародному проекті Lifeplan з довгострокового вивчення біорізноманіття, підготовлену доцентом кафедри Манюком В.В. На етапі узгодження питання щодо пересилки і розмитнення обладнання для виконання завдань проекту виникли труднощі, пов’язані з особливостями порядку розмитнення наукового обладнання в Україні. З цієї причини процедура укладання угоди між ДНУ та Упсальським університетом призупинена і обидві сторони розглядають варіанти вирішення проблем, пов’язаних із розмитненням. За реалізації проекту до його виконання передбачено залучати як співробітників кафедри, так і студентів.   

5.                ГУМАНІТАРНО-ВИХОВНА РОБОТА

  Питання з виховної роботи неодноразово розглядалися на засіданнях кафедри географії:

 • 09.2020 – затвердження плану виховної роботи кафедри та призначення кураторів академічних груп;
 • організація та проведення виховної роботи зі студентами І курсу (ІТ-20 та ІС-20) з ознайомлення з Правилами внутрішнього розпорядку в ДНУ імені Олеся Гончара, Положенням про студентське містечко та правилами мешкання в гуртожитках;
 • бесіда та інструктаж здобувачів освіти всіх академічних груп з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • роз’яснення сутності Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у ДНУ;
 • 10.2020 – бесіди про численні пропуски занять без поважної причини здобувачами освіти: Вишньова С. (ІТ-1-1), Гладуш А. (ІС-20м), Палагута А. (ІС-20м), Швець А. (ІС-20м);

11.11.2020 –  Гладуш А. (ІС-20м),  Швець А. (ІС-20м);

 • бесіди завідуючого кафедри та декана факультету зі здобувачами освіти щодо дотримання термінів виконання дипломних робіт (Ківшина Т., Рябокінь О. – змогли своєчасно захистити роботи; Панін Ю., Холдєєв В., Васильківський І. – не виконали своєчасно дипломні роботи).
 • конфліктні ситуації та булінг учасників освітнього процесу не виявлені;
 • фактів здійснених студентами правопорушень і кількості правопорушників не виявлено;

Стан розвитку студентського самоврядування:

 • студенти приймали участь в управлінні ВНЗ – виборах ректора, засіданнях вченої ради факультету;
 • брали участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти (анкетування та засідання бюро якості освіти факультету);
 • вносили пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації навчального процесу на кафедрі географії;
 • приймали участь в профорієнтаційній роботі, днях відкритих дверей (он-лайн) та DNU_FEST (12.06.2021 р.);
 • організували та прийняли участь в Дні історичного факультету (06.05.2021 р.).

 

6.                КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

 

6.1.          Кадрове забезпечення освітнього процесу

Загальний склад науково-педагогічних кадрів кафедри географії приведений в табл.6.1. Якісна оцінка складається з оцінки відповідності ліцензійнім умовам освітньої діяльності за 5 освітнімі програмами: дві програми першого (бакалаврського) рівня (ОП «Географія рекреації і туризму», ОП «Середня освіта (Географія)» та три ОП другого (магістерського) рівня («Туризм», «Середня освіта (Географія)», «Географія»).

Таблиця 6.1

№ з/п Назва кафедри Кількість ставок/ осіб Кількість осіб, які мають вчене звання та/або науковий ступінь Середньорічне навчальне навантаження (фактичне) Середньорічне аудиторне навантаження (фактичне) Середньоріч не лекційне навантаження (фактичне)
1 2 3 4 5 6 7
  Географії 8,5 / 9 7 550 342 179

Підвищення кваліфікації та стажування НПП кафедри:

 • управлінські навички (для завідувачів кафедрами та декана) – 0 осіб;
 • володіння сучасними інформаційними технологіями – 4 осіб;
 • підвищення педагогічної майстерності – 4 осіб;
 • підвищення професійного рівня за фахом – 1 осіб.

Таким чином, виконання плану стажування станом на червень 2021 р. :

 • управлінські навички (для завідувачів кафедрами та декана) – 0 осіб;
 • володіння сучасними інформаційними технологіями – 5 осіб;
 • підвищення педагогічної майстерності – 5 осіб;
 • підвищення професійного рівня за фахом – 2 осіб.

Із них, стажування за кордоном (осіб ) – 0, стажування поза межами університету в Україні (осіб ) – 7 . Проблеми з підвищення кваліфікації: відсутні  

6.2.          Виконання ліцензійних умов НПП кафедри

Відповідно до виконання ліцензійних умов науково-педагогічними працівниками кафедри географії на початок та кінец навчального 2020/2021 року відзначаємо, що усі викладачі кафедри відповідають ліцензійним вимогам, а саме:

Таблиця 6.2 Виконання ліцензійних вимог НПП кафедри географії  

№ з/п Назва кафедри Кількість НПП кафедри Кількість НПП кафедри, кваліфікація яких відповідно до спеціальності підтверджена документом (про освіту/науковий ступінь) Кількість НПП кафедри, кваліфікація яких відповідно до спеціальності не підтверджена документом (про освіту/науковий ступінь)
загальна із них виконують ліцензійні умови загальна із них виконують ліцензійні умови (не менше 7)
  Географії 8 8 8 0 0

**  -  Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності затверджені Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018    

6.3.          Заходи із забезпечення академічної доброчесності

Відповідно до положення «Про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара», уведеного в дію наказом ректора від 30.12.2020 р., № 296 на кафедрі налагоджена регулярна перевірка курсових, дипломних, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівня, наукових, науково-методичних творів науково-педагогічних співробітників кафедри з використанням матеріально-технічного обладнання навчальної лабораторії топографії, картографії і дистанційних методів при кафедрі географії (відповідальний – зав. лаб. Сизенко О.В.). За 2020-2021 н.р. було перевірено 17 кваліфікаційних магістерських робіт, 5 кваліфікаційних (дипломних) бакалаврських робіт, 14 курсових робіт. У якості програмного забезпечення використовувалася ліцензійна система StrikePlagiarism.com (університетська ліцензія з обмеженням на перевірку по кількості у 18 робіт), а також AntiPlagiarism.NET з відкритою ліцензією. Середні показники унікальності текстів перевірених у 2020-2021 н.р. робіт склали 92,8 %. На підставі виявлення академічного плагіату у тексті кваліфікаційної магістерської роботи Мормуль Анжели Володимирівни (унікальність тексту 48 %), означену студентку рішенням засідання кафедри географії неатестовано та відраховано у зв’язку з невиконанням обов’язкових вимог щодо подання кваліфікаційної роботи до захисту. Для попередження фактів недотримання здобувачами вищої освіти правил академічної доброчесності проведено виховні заходи із студентами випускних курсів (відповідальна особа – зав. лаб. Сизенко О.В., куратори груп).   Підпис керівника підрозділу  


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2023. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)