Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація


Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!
Дніпропетровський відділ 
 
Українського географічного товариства

Українське географічне товариство (УГТ) - всеукраїнська громадська наукова неприбуткова організація, яка об'єднує вчених, учителів, викладачів, фахівців, студентів у галузі географії та суміжних з нею наук. 

 
Метою Товариства є задоволення та захист спільних інтересів його членів, сприяння організації, розвитку, підвищенню ефективності та координації географічних досліджень, використання їх досягнень для вирішення проблем соціально-економічного розвитку, оптимізації взаємодії суспільства і природи, геоекологічному вихованню населення.
 
Його завдання та форми діяльності, права і обов'язки членів, функції Вченої ради та її президії, відділів Товариства регулюється Статутом, зареєстрованим Міністерством юстиції України 4 червня 1993 року (свідоцтво № 465). Товариство співпрацює з органами державної влади і місцевого самоврядування, Національною академією наук України, закладами освіти, науково-дослідними установами, громадськими організаціями в Україні, географічними товариствами іноземних країн. Міжнародним географічним союзом та ін. Вищим керівним органом Товариства є його з'їзд, який організовується Вченою радою і проводиться один раз на чотири роки.
 
 
Етапи становлення і розвитку Дніпропетровського відділу УГТ
 
На теренах Південно-Східної України доволі динамічним зростанням відрізняється діяльність Дніпропетровського відділу Українського географічного товариства, авторитетним центром діяльності якого є кафедра фізичної та економічної географії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 
Планувалося, що 25–28 вересня 2012 р. Дніпропетровський відділ УГТ проводитиме ХІ З’їзд Українського географічного товариства. Але через технічні причини Вчена рада УГТ прийняла рішення про перенесення дати проведення з'їзду на квітень 2013 р.
 
 
Регіональне відділення Українського географічного товариства у м. Дніпропетровську було відновлене порівняно недавно – на базі кафедри географії у 1986 р. У розвитку Дніпропетровського відділу УГТ на сьогодні об’єктивно можна виокремлювати чотири етапи.

 

 
І етап – зародження географічної освітньої діяльності у регіоні (1918–1937 рр.). У межах регіону професійна географічна освіта започатковується від заснування у 1918 р. Катеринославського університету. Відтоді вона пройшла досить складний шлях формування та розвитку. Так, у новоствореному класичному Катеринославському університеті була започаткована кафедра мінералогії, яку очолив професор Л.Л. Іванов – учень академіка В.І. Вернадського. Він усіляко підтримував і заохочував розвиток географічного напрямку. У 1933 р. створено Дніпропетровський державний університет (ДДУ), а в його складі – геологічний факультет із восьми кафедр. Серед перших видатних вихованців Дніпропетровського університету був Петро Петрович Ширшов (1905 – 1953) – гідробіолог, океанолог, полярний дослідник, доктор географічних наук, Герой Радянського Союзу (1938), міністр морського флоту СРСР (1942–1947 рр.), засновник і перший директор Інституту океанології АН СРСР.
 
 
 
ІІ етап – становлення та розвитку географічної освіти (1937–1952 рр.). У 1937 р. в університеті засновано географічний факультет, який невдовзі було перетворено у географічне відділення геолого-географічного факультету. Тут на якісно новій основі було розпочато підготовку фахівців-географів спочатку на денній, а з 1939 р. – і на заочній формах навчання. З 1940 р. на факультеті починає функціонувати окрема кафедра економічної географії.

 

 
ІІІ етап – застою та реформування кафедри географії в ДДУ (1952–1991 рр.). У 1952 р. повністю припиняється набір студентів на геолого-географічний факультет, який пізніше скасовується. Останній випуск географів на той час в ДДУ був у 1957 р., але вже в 1959 р. відновлюється набір на спеціальність «Географія» вечірньої та заочної форм навчання. Кафедри фізичної та економічної географії об'єднуються в одну. У 1959 р. факультет розформований внаслідок тодішньої необхідності перебазування вищої освіти на Схід СРСР і скорочення попиту на фахівців-геологів, залишилася тільки кафедра географії.

 

 
За ініціативи проф. М.Ф. Носовського в 1977 р. відкрито геологічне відділення при хімічному факультеті ДДУ, створена кафедра геології. З 1986 р. кафедра фізичної та економічної географії в ДДУ знаходиться в складі нового – педагогічного – факультету, в цей період кафедру очолював проф., д.геогр.н. Г.В. Пасічний, і з цього ж року, після майже 30-річної перерви, в університеті знову здійснюється набір студентів-географів денної форми навчання, перший випуск яких відбувся в 1991 р.

 

 
ІV етап – новітній етап розвитку географічної науки (з 1991 р. по сьогоднішній день). За ініціативою проф. Г.В. Пасічного в Дніпропетровському державному університеті започатковується кафедра екології та раціонального природокористування, яка разом із кафедрами фізичної та економічної географії та геології і гідрогеології в 1991 р. утворюють відроджений геолого-географічний факультет. З 1991 р. кафедру очолює проф. Л.І. Зеленська.

 

Кафедра фізичної та економічної географії ДНУ ім. О.Гончара сьогодні є центром діяльності Дніпропетровського відділу УГТ, здійснює підготовку студентів за фахом «Географія». З 2006 р. кафедра здійснює навчальний процес відповідно до вимог Болонської системи. Кафедра має навчальну лабораторію топографії і картографії, у якій накопичено досить багатий картографічний фонд, що включає атласи, тематичні і топографічні карти, аeро- і космічні знімки, а також сучасні електронні ГІС, що знаходять постійне застосування в навчальному процесі з використанням комп’ютерних засобів. Від 2006 р. започаткований власний сайт геолого-географічного факультету ДНУ.

У 1994 і 1997 рр. кафедра одержала гранти Міжнародного фонду «Відродження» для видання екологічного і медико-екологічного атласів Дніпропетровської області; фахівці кафедри брали участь у розробці генерального плану Національного історико-культурного заповідника «Хортиця», розробці схеми перспективного розширення мережі природно-заповідного фонду області, укладанні схем зонування і планування новостворюваних національних природних парків – Орільського і Самарський Бір тощо. Постійно здійснюються наукові дослідження із актуальної регіональної та загальнодержавної проблематики (наприклад, держбюджетні та госпдоговірні теми «Концепція розробки і створення серії топонімічних карт до Національного атласу України», «Розробка і створення атласу туристично-рекреаційних ресурсів як основи розвитку туризму», «Розробка і створення науково-довідкової географічної інформаційної системи (ГІС) "Втрачені географічні об’єкти регіону”», «Розробка пропозицій туристично-екскурсійних маршрутів для включення до мережі спеціальних туристичних маршрутів, що пропонуватимуться відвідувачам фінальної частини чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 в Україні», «Розробка проекту формування екологічної мережі Дніпропетровської області», «Розробка проектів створення та організації територій природних ядер національного значення» та ін.

Створені філії кафедри у Дніпропетровському дитячо-юнацькому центрі міжнародного співробітництва, Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Д.І. Яворницького, Уманському національному педагогічному університеті ім. Павла Тичини.

Кафедра географії є авторитетним центром діяльності Української картографічної асоціації, регіональним науковим центром із проблем географічного краєзнавства і туризму, методики навчання географії. Фахівцями кафедри проводяться дослідження з актуальних сучасних напрямків, таких як геоінформаційне й атласне картографування, математико-картографічне моделювання, інноваційні технології навчання, урбаністика, історична географія та історія географії, геотопоніміка, політична географія, геоглобалістика, географія спадщини суспільства, історія регіонального природокористування, когнітивна географія, рекреалогія і туризмологія, географічне краєзнавство тощо.

Тісні наукові зв'язки Дніпропетровський відділ УГТ підтримує із київським, луганським, харківським, чернівецьким, кримським, одеським, мелітопольським, криворізьким, полтавським, тернопільським, львівським, волинським відділами Товариства. Також налагоджені зв’язки із московським, санкт-петербурзьким, псковським відділками Російського географічного товариства, могилівським відділком Білоруського географічного товариства.

Найсуттєвіше наукова діяльність членів Дніпропетровського відділу УГТ сьогодні проявляється через публікації статей та тез доповідей як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Також відділом за новітній період видано ряд монографій, навчальних посібників та підручників (як вузівських, так і призначених для застосування у загальній середній школі). Оскільки зазначені друковані видання є результатами змістовної праці та досліджень багатьох років, то вони й випускаються не так часто як статті або тези.

Сьогодні науковці Дніпропетровського відділу УГТ отримали широке визнання як в регіоні, так і в Україні. Так, загальнодержавними накладами видані підручники та навчальні посібники, підготовлені Л.І. Зеленською, В.В. Безуглим, Н.М. Дук, О.Є. Афанасьєвим; систематично отримують стипендіальну та грантову підтримку для проведення власних досліджень провідні науковці відділу – Л.І. Зеленська, О.Є. Афанасьєв, О.В. Троценко. Багато членів Дніпропетровського відділу – науковці ДНУ, видатні вчителі, талановиті студенти – отримують грамоти і подяки від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, районних відділків освіти. Багато членів відділу мають почесне звання «Відмінник освіти», нагороджені іншими почесними відзнаками.

Одним із найвизначніших досягнень Дніпропетровського відділу стало отримання доцентом кафедри географії О.Є. Афанасьєвим Державної премії України в галузі освіти – наш вчений став першим українським географом в історії цієї високої нагороди.
Фахівці Дніпропетровського відділу проводять активну роботу із студентською та учнівською молоддю регіону, про що свідчать досягнення останніх. Так, систематично студенти-географи отримують стипендіальну та грантову підтримку від Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA», стають переможцями і призерами всеукраїнських олімпіад і конкурсів наукових робіт, отримують іменні стипендії, нагороджуються почесним знаком «Відмінник ДНУ», одержують перемоги у різноманітних конкурсах і змаганнях.

Робота із учнівською молоддю також має значні досягнення: дніпропетровські учні неодноразово ставали переможцями і призерами Малої академії наук, всеукраїнських географічних олімпіад і турнірів, а учень Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю Богдан Ткачук в 2011 р. став призером Міжнародної олімпіади з наук про Землю.

Повноцінна діяльність регіональних відділів Українського географічного товариства можлива лише при співпраці із навчальними закладами зарубіжних країн. Адже тільки в такий спосіб можна інтегруватися в світовий освітній простір і повноправно користуватися здобутками на ниві освіти й науки. Усвідомлюючи своє майбутнє, Дніпропетровський відділ Товариства вже сьогодні активно налагоджує широкі зв’язки з навчальними, науковими, культурними та іншими закладами зарубіжних країн. Міжнародна співпраця щорічно розширюється й набуває якісно нових обертів.
Так, ще від 2004 р., за ініціативи доц. О.Є. Афанасьєва, Дніпропетровський відділ УГТ спільно із Студентським науковим товариством ДНУ та Радою студентів ДНУ започаткував і щорічно проводить міжнародну наукову конференцію студентів і аспірантів, у роботі якої вже узяли участь представники з понад 20 країн світу. Ця конференція дозволила сформувати і налагодити усталені наукові зв’язки із багатьма європейськими та євразійськими центрами розвитку географічної науки, багато із перших учасників конференції вже захистили кандидатські та навіть докторські дисертації.

У 2005 р. викладачі кафедри взяли участь у роботі Міжнародної школи-конференції молодих вчених країн СНД «Раціональне природокористування», яка проводилася географічним факультетом МДУ ім. М.В. Ломоносова за підтримки Федеральної агенції з науки та інновацій.

2006 р. для участі у засіданні Загального Зібрання Академії педагогічних і соціальних наук була запрошена завідувач кафедри фізичної та економічної географії проф. Л.І. Зеленська, яка виступила із доповіддю «Традиції регіоналізму в географічних дослідженнях і викладанні географії» на секції «Педагогічні традиції народів». Професор Л.І. Зеленська стала почесним членом цієї установи.

В 2007 р. для участі у роботі міжнародної програми «Відкритий Світ» за напрямком «Енергозбереження та охорона навколишнього середовища» до «Центру лідерства "Відкритий Світ”» у м. Вашингтон (США) було направлено доцента В.В. Манюка. У тому ж році проф. Л.І. Зеленська взяла особисту участь у роботі ХХІІІ Міжнародного картографічного конгресу, що відбувався у м. Москва (РФ).

За останній міжз’їздівський період (2008 – 2012 рр.) здійснювалось наукове та навчально-методичне співробітництво з вищими навчальними закладами та НДІ зарубіжжя –Азербайджану, Австрії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Німеччини, Польщі, Росії, Румунії та ін. У 2011 р. співробітники кафедри фізичної та економічної географії взяли особисту участь у роботі ІІ Міжнародного конгресу «Глобалістика–2011», організовуваного факультетом глобальних процесів МДУ ім. М.В. Ломоносова та Кафедрою ЮНЕСКО із вивчення глобальних проблем.

Протягом 2008 – 2012 р. кафедра фізичної та економічної географії ДНУ ім. О. Гончара систематично приймає іноземні студентські делегації з університетів Інсбруку (Австрія), Грайсфальда та Дуйсбург-Ессена (Німеччина), Могильова (Білорусь) та організує із ними сумісні експедиційні дослідження і наукові екскурсії. Також періодично запрошуються провідні іноземні фахівці для читання лекцій студентам-географам ДНУ (з Росії, Німеччини, Швейцарії, Австрії тощо).

У якості перспективного напряму діяльності вбачаємо актуальним створення Шкільного географічного товариства – дитячого осередку УГТ, яке ставитиме перед собою за мету пропаганду наукових географічних знань як серед школярів, так і серед жителів селища або мікрорайону школи. В основі роботи шкільного географічного товариства повинна бути покладена лекційна, пошукова, та дослідницька діяльність. Товариство об'єднуватиме учнів, закоханих у географічну науку, які прагнуть удосконалювати свої знання у певній галузі природничо-географічних наук, розширювати науковий світогляд, отримуючи навички науково-дослідної роботи. Пошукова діяльність включатиме роботу з архівними матеріалами, фотографіями, науково-популярною літературою, аналіз періодичної преси з географічних питань, роботу з картами, малюнками, художньою літературою. Такі форми діяльності дозволять учням та їхнім керівникам краще готуватися до участі у МАН, всеукраїнських учнівських олімпіадах та турнірах, різноманітних краєзнавчих конкурсів тощо. Керівниками шкільного географічного товариства, як здається, можуть бути не тільки вчителі шкіл, але й науковці регіональних географічних установ. Проте це перші кроки до організації в майбутньому організації такого рівня, як Мале географічне товариство України.

Зеленська Л.І., 
Афанасьєв О.Є.
 

Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2019. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)