Сайт кафедри  географії ДНУ
Кафедра географії історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гонара     
.
Навігація
Форма входу
    Вітаємо на нашому сайті!

 

 Освітньо-професійна програма "Географія рекреації та туризму" 

  

Заснована на стандарті класичної спеціальності  "Географія", ця освітня програма також має прикладне туристичне спрямування. Формування у студентів компетенцій, необхідних для туристичної діяльності, реалізується як під час вивчення фундаментальних географічних дисциплін (наприклад, організація спелеотуризму на основі знань геоморфології), так і за рахунок спеціальних дисциплін туристично-рекреаційного спрямування: туризмознавство та основи екскурсійної справи, туристичне країнознавство, туроперейтинг, технологія туристичної діяльності тощо. Особлива увага у програмі приділена навчальним і виробничим практикам. Крім того, важливе місце у ООП відведено опануванню сучасних інформаційних технологій та їх застосуванню у професійній географічній і туристичній діяльності, а також розвитку надпрофесійних навичок особистості (soft skills).

Оновлена ОПП "Географія рекреації та туризму" - це баланс та тісна взаємодія класичних географічних дисциплін, дисциплін туристичного спрямування та новітніх інформаційно-комунікаційних дисциплін. 

Базові складові змісту освітньої програми  

Класичні географічні дисципліни: фізична географія материків та океанів, гідрологія, кліматологія, геоморфологія, суспільна географія, географія населення та розселення, географія культури, політична географія та ін. формують загальну теоретичну база фахівця з географії, знайомлять із природними та суспільними умовами та ресурсами Україні та Світу, що має важливе значення у тому числі для здійснення рекреаційно-туристичної діяльності. 

Туристично-рекреаційні дисципліни формують уявлення про сучасний стан та перспективи туристичної галузі у різних регіонах світу та України, туристичні ресурси та їх ефективне раціональне  використання, навички розроблення, оновлення та просування туристичних продуктів, туристичних послуг. 

Інформаційно-комунікаційні дисципліни (інформаційно-комунікаційні технології в географії, геоінформаційні системи, географічна інфографіка та мультимедіа, інтернет-технології в географії та туризмі та ін.)  охоплюють дуже широкий спектр теоретичних понять, програм та технологій від електронних таблиць і баз даних до графічних і відеоредакторів. Результатом такого навчання є знання сучасних джерел, програм та методів обробки географічної та туристичної інформації, на основі яких формуються вміння створювати інноваційні інформаційні продукти – віртуальні тури, відеоролики, картографічні анімації, власні сайти, веб-карти, тривимірні моделі місцевості, інфографіку, а також вміння формувати та просувати власне туристичний продукт на якісно вищому рівні.

Дисципліни загальної підготовки спрямовані в основному на формування тих надпрофесійних навичок (soft skills), які не охоплені фаховими дисциплінами. Це іноземна мова (вивчається протягом року до рівня B2 із можливістю продовжити навчання до рівня C1-C2 на вибірковому курсі), психологія особистісного зростання, реалізація прав свобод та обов'язків громадянина України тощо. 

Перспективи працевлаштування

Випускники можуть працювати у галузі туризму, картографічній сфері, в державних та місцевих органах влади, у природоохоронних установах, в проектно-пошукових та науково-дослідних установах та ін. Випускники можуть працювати на таких первинних посадах за професіями, визначеними Національним класифікатором України: Класифікатор професій ДК 003:2010 2442.2

Географ 3414

Організатор подорожей (екскурсій)

3414 Фахівець із організації дозвілля

3414 Фахівець з розвитку сільського туризму

3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)

3340 Інструктор-методист з туризму

 


Новини


  Погода

  Партнеры

  Реклама

  Календарь

  Погода

.
Кафедра географії, історичний факультет Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (106 Географія, 242 Туризм, 014.07 Середня освіта (Географія))
© 2006-2022. Поширення матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на www.ggf-dnu.org.ua
© Розроблення та підтримка сайту - Гаврюшин Олександр (admin@ggf-dnu.org.ua)